O2 - finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

28. 4. 2009 19:54    Rubrika: Tiskové zprávy

Telefónica O2 Czech Republic - Finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

TISKOVÁ ZPRÁVA - v původním znění

Telefónica O2 Czech Republic, a.s. oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009, připravené v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS). Zahrnuty jsou také výsledky společností Telefónica O2 Slovakia, DELTAX Systems, Telefónica O2 Business Solutions (dříve Telefónica O2 Services) a dalších menších dceřiných společnosti.

"V prvním čtvrtletí jsme se nadále intenzivně soustředili na komerční aktivity spojené s aktivní propagací služeb, které vycházejí vstříc potřebám našich zákazníků v období zpomalující se ekonomiky. Díky tomu jsme zaznamenali solidní přírůstek zákazníků. Zákazníci mobilních služeb si pořizovali především naše neomezené tarify, ve fixním segmentu se zvýšil zájem o rychlé připojení k internetu a digitální televizi O2 TV. Dobrých výsledků nadále dosahuje i Telefónica O2 Slovakia. Z finančního hlediska považuji uplynulé čtvrtletí za dobré, když se nám podařilo udržet provozní ziskovost na 43,8 % a čistý zisk vzrostl o 8,7 % .V dalších čtvrtletích se budeme soustředit na nabídku služeb, které našim zákazníkům přinesou co možná nejvyšší užitek. Zároveň budeme klást důraz na důslednou finanční disciplínu," komentuje finanční výsledky Salvador Anglada, generální ředitel a předseda představenstva společnosti Telefónica O2 Czech Republic.

Přehled výsledků skupiny za první čtvrtletí 2009 [1]
1. čtvrtletí 2009
Výnosy z podnikání: 15 106 mil. Kč (- 1,6 %)
Mobilní výnosy ze služeb v České republice : 7 680 mil. Kč (- 1,9 %)
OIBDA: 6 615 mil. Kč (- 1,6 %)
Marže OIBDA: 43,8 % ( 0,0 p.b.)
Provozní zisk: 3 501 mil. Kč (+ 4,2 %)
Čistý zisk: 2 645 mil. Kč (+ 8,7 %)
Výdaje na investice: 1 025 mil. Kč (+ 27,1 %)
Poměr Investice/Výnosy: 6,8 % (+ 1,6 p.b.)
Čistá zadluženost [2]: - 9,3 % 2
Počet zaměstnanců skupiny: 9 069 (- 2,6 %)
Aktivní [3] mobilní zákazníci v České republice: 4 783 tis. (+ 0,6 %)
- z toho tarifní: 2 596 tis. (+ 12,6 %)
Maloobchodní ADSL linky : 612 tis. (+ 16,2 %)
Zákazníci O2 TV: 128 tis.
Pevné telefonní linky: 1 851 tis. (- 7,2 %)
Aktivní3 mobilní zákazníci na Slovensku: 365 tis. (+ 27,3 %)

Konsolidované finanční výsledky

Výnosy, náklady a OIBDA

Celkové konsolidované výnosy z podnikání dosáhly v prvním čtvrtletí 2009 výše 15,1 mld. Kč, meziročně o 1,6 % méně. Ve stejném období poklesly výnosy z podnikání v segmentu pevných linek meziročně o 2,1 % na 6,8 mld. Kč, výnosy ze služeb mobilního segmentu v České republice o 1,9 % na 7,7 mld. Kč a výnosy na Slovensku vzrostly meziročně o téměř 40 % (v eurech). Celkové konsolidované provozní náklady se zvýšily v prvním čtvrtletí 2009 o 3,0 % na 9,1 mld. Kč. Výsledkem byla konsolidovaná výše OIBDA v prvním čtvrtletí 2009 ve výši 6,6 mld. Kč, což představuje meziroční pokles o 1,6 %. Marže OIBDA (OIBDA/Výnosy z podnikání) dosáhla v prvním čtvrtletí 2009 stejné výše 43,8 % jako v prvním čtvrtletí minulého roku. Aktivity na Slovensku snížily konsolidovanou marži OIBDA v prvním čtvrtletí 2009 přibližně o 2,0 p.b.

Provozní zisk, zisk před zdaněním a čistý zisk

Konsolidovaný provozní zisk a konsolidovaný zisk před zdaněním vzrostly v prvním čtvrtletí 2009 meziročně o 4,2 % a 1,6 % na 3,5 mld. Kč, respektive na 3,4 mld. Kč díky pokračujícímu poklesu konsolidovaných odpisů a amortizace. Konsolidovaný čistý zisk v prvním čtvrtletí 2009 dosáhl výše 2,6 mld. Kč, meziročně o 8,7 % více.

Investice

Výsledkem intenzivních investic do rozšíření pokrytí sítě nové generace UMTS v České republice byl nárůst celkových konsolidovaných investic v prvním čtvrtletí 2009 meziročně o 27,1 % na 1 mld. Kč. Podobně jako v předchozích čtvrtletích byly investice vynakládány selektivně a směřovaly do růstových oblastí podnikání jakými bylo rozšíření kapacity sítě GSM, rozvoje a zvýšení kapacity ADSL a IPTV. Na Slovensku společnost pokračovala v investicích do výstavby vlastní sítě

Volné hotovostní toky

V prvním čtvrtletí 2009 dosáhla výše volných hotovostních toků 3,6 mld. Kč, což představuje mírný meziroční pokles o 0,9 %. V tomto čtvrtletí společnost zinkasovala celkem 811 mil. Kč z prodeje nemovitostí. Tato částka představovala zbývající část prostředků z prodeje portfolia nemovitostí, který byl zaúčtován do výsledků v roce 2008 a celou kupní cenu z prodeje bývalého sídla, který byl zaúčtován v lednu 2009 s jednorázovým účetním ziskem ve výši 340 mil. Kč.

Peníze a zadluženost

Celková výše konsolidovaných finančních dluhů dosáhla k 31. březnu 2009 výše 3,3 mld. Kč, oproti 3,2 mld. Kč na konci prosince 2008. Objem hotovosti, peněžních ekvivalentů a krátkodobých finančních investic na konci prvního čtvrtletí 2009 dosáhl výše 10,8 mld. Kč, což představuje nárůst ze 7,2 mld. Kč na konci roku 2008. Výsledkem je ukazatel čisté zadluženosti ve výši mínus 9,3 % a hrubé zadluženosti na úrovni 4,1 % na konci prvního čtvrtletí 2009 ve srovnání s minus 5,1 % a 4,1 % na konci roku 2008.

Přehled mobilního segmentu [4]

Celkové výnosy z podnikání mobilního segmentu klesly v prvním čtvrtletí 2009 meziročně o 3,0 % na 7,9 mld. Kč, zatímco výnosy ze služeb klesly o 1,9 %. Výsledky mobilního segmentu v prvním čtvrtletí 2009 byly ovlivněny optimalizací spotřeby zákazníků a snížením mobilních poplatků za terminaci (z 2,99 Kč za min. na 2,65 Kč za min. od 1. února 2009).

Výnosy z hlasových služeb klesly v prvním čtvrtletí 2009 dohromady meziročně o 4,2 % na 5,6 mld. Kč, zejména díky poklesu výnosů z roamingu a hovorného. Zároveň však výnosy z měsíčních poplatků vzrostly meziročně o 10,9 % díky zrychlenému růstu počtu tarifních zákazníků. Výnosy z propojení poklesly meziročně o 5,7 % díky poklesu výnosů z příchozích hovorů v důsledku snížení terminačních poplatků a menšímu počtu zahraničních návštěvníků. Ostatní výnosy (zahrnující výnosy ze služeb s přidanou hodnotou, z internetu a datových služeb a ostatní výnosy) vzrostly dohromady o 4,6 % na 2,1 mld. Kč a to zejména díky solidnímu růstu výnosů z mobilních datových služeb.

Celkem hlasový provoz v prvním čtvrtletí 2009 vzrostl meziročně o 8,8 % na 1 922 mil. Za tímto růstem stojí zejména nárůst počtu tarifních zákazníků a atraktivita tarifů O2 NEON stimulujících provoz v mobilní síti, které si získaly oblibu mezi zákazníky. Do konce března 2009 si některý z nové koncepce tarifů O2 NEON aktivovalo zhruba 360 tisíc zákazníků, což představuje 14,6 % všech tarifních hlasových tarifních zákazníků.

Z důvodu sjednocení své metodologie s metodologií běžně používanou v telekomunikačním sektoru změnila Telefónica O2 od prvního čtvrtletí roku 2009 způsob počítání svých mobilních zákazníků. Dle nové metodologie bude vykazovat pouze své aktivní mobilní zákazníky. Aktivní zákazník je definován jako zákazník, který generoval výnosy v posledních 3 měsících. Počet aktivních mobilních zákazníků tak k 31. březnu 2009 dosáhl výše 4 783 tisíc, což představuje meziroční nárůst o 0,6 %. Počet tarifních zákazníků k tomuto datu dosáhl 2 596 tisíc, meziročně o 12,6 % více. Tento nárůst je výsledkem úspěšné strategie aktivní migrace zákazníků z předplacených služeb na tarifní. Dále byl tento růst podpořen rostoucí oblibou tarifů O2 NEON, které byly uvedeny na trh v květnu loňského roku. Čistý přírůstek počtu tarifních zákazníků dosáhl v prvním čtvrtletí 2009 výše 77 tisíc ve srovnání s 62 tisíci ve stejném období roku 2008, což představuje nárůst o 24,8 %. Na konci března 2009 dosáhl podíl tarifních zákazníků na celkovém počtu 54,3 % ve srovnání s 52,5 % na konci roku 2008 a 48,5 % na konci března loňského roku. Počet aktivních zákazníků předplacených služeb na konci března 2009 dosáhl 2 187 tisíc, meziročně o 10,8 % méně. Celkový počet tarifních datových zákazníků (GPRS, CDMA a UMTS) vzrostl k 31. březnu 2009 meziročně o 12,7 % na 231 tisíc.

Hodnota ukazatele ARPU [5] dosáhla v prvním čtvrtletí 2009 výše 535 Kč, meziročně o 2,4 % méně především díky poklesu výnosů z hovorného a snížení propojovacích poplatků. Průměrný měsíční výnos na tarifního zákazníka dosáhl výše 810 Kč, ve srovnání s 883 Kč v prvním čtvrtletí 2008, což představuje pokles o 8,2 %. Hlavním důvodem poklesu ARPU u tarifních zákazníků byla migrace předplacených zákazníků na tarifní služby. ARPU u zákazníků předplacených služeb klesl v prvním čtvrtletí 2009 meziročně o 10,1 % na 220 Kč z důvodu změny ve spotřebě zákazníků v důsledku zpomalení domácí ekonomiky.

Celková průměrná měsíční míra odchodu zákazníků v prvním čtvrtletí 2009 poklesla meziročně o 0,1 p.b. a dosáhla výše 2,1 %,což odráží silnější výkonnost segmentu tarifních zákazníků.

Přehled segmentu pevných linek[6]

Celkové výnosy z podnikání v segmentu pevných linek klesly v prvním čtvrtletí 2009 meziročně pouze o 2,1 % na 6,8 mld. Kč, zejména díky provoznímu zlepšení tradičních služeb a maloobchodních služeb ADSL a dále nárůstu výnosů z propojení.

Kvůli 7,2% poklesu počtu pevných telefonních linek, jejichž počet dosáhl na konci března 2009 výše 1 851 tisíc, poklesly výnosy z měsíčních poplatků v prvním čtvrtletí 2009 meziročně o 9,6 % na 2,1 mld. Kč. To představuje významné meziroční zlepšení, neboť tyto výnosy v prvním čtvrtletí loňského roku klesly meziročně o 15 %. Za tímto zlepšením stálo pokračující zkvalitnění nabídky služeb, které vedlo k meziročnímu zpomalení poklesu počtu pevných telefonních linek. V prvním čtvrtletí 2009 dosáhl čistý pokles počtu pevných telefonních linek 42 tisíc ve srovnání s 74 tisíci ve prvním čtvrtletí 2008, tedy o 42,4 % méně. Společnost dále pokračuje ve zvyšování kvality pevných linek prostřednictvím nabídky služeb vysokorychlostního připojení k internetu a konvergentních balíčků. Celkový počet zákazníků, kteří si objednali některý z balíčků (O2 Duo, O2 Trio, O2 Duo Mobil), dosáhl na konci března 2009 zhruba 324 tisíc, čistý přírůstek v prvním čtvrtletí 2009 tak činil 54 tisíc.

Výnosy z tradičních hlasových služeb (hovorné, propojení a koncová zařízení) poklesly v prvním čtvrtletí 2009 dohromady meziročně o 1,7 % na 2,1 mld. Kč. Výnosy z hovorného poklesly meziročně o 15,6 % na 825 mil. Kč, což bylo způsobeno 12,6 % poklesem hlasového provozu generovaného zákazníky pevných linek na 561 milionů minut. Výnosy z propojení v prvním čtvrtletí 2009 meziročně vzrostly o 9,3 % a dosáhly 1,2 mld. Kč. Tento vývoj byl výsledkem nárůstu mezinárodního tranzitního provozu, který více než kompenzoval pokles výnosů z příchozího provozu.

Výnosy ze služeb založených na vysokorychlostním připojení k internetu vzrostly v prvním čtvrtletí 2009 meziročně o 2,0 % na 1 mld. Kč. Z toho výnosy z maloobchodních služeb vzrostly o 4,9 % a výnosy z velkoobchodních služeb poklesly o 27,8 %. Počet maloobchodních přípojek ADSL se do konce března 2009 zvýšil meziročně o 16,2 % na 612 tisíc. Čistý přírůstek v prvním čtvrtletí roku 2009 dosáhl 33 tisíc ve srovnání s 19 tisíci v minulém roce, tedy o 79,7 % více.Celkový počet přípojek ADSL dosáhl na konci března 2009 výše 662 tisíc. Počet zákazníků služby O2 TV dosáhl na konci prvního čtvrtletí 2008 výše 128 tisíc, meziročně o 46,6 % více..

Výnosy z datových služeb poklesly v prvním čtvrtletí 2009 meziročně o 4,7 % na 922 mil. Kč, výnosy z IT služeb a zákaznických řešení o 1,1 % na 378 mil. Kč, zatímco ostatní výnosy se zvýšily celkem o 133,3 % na 284 mil. Kč. Za tímto růstem stojí především výnosy z univerzální služby, které v prvním čtvrtletí 2009 dosáhly výše 179 mil. Kč.

Aktivity na Slovensku

V prvním čtvrtletí 2009 pokračovala Telefónica O2 Slovakia v úspěšné nabídce tarifů O2 Fér, která vedla k růstu zákaznické báze. O2 Fér je jednoduchý tarif, který spojuje přednosti předplacených a smluvních služeb jehož podstatou je nabídka SIM karty bez prodeje telefonu. Mezi zákazníky si získal velkou popularitu. Díky tomu vzrostl také počet zákazníků ostatních operátorů, kteří si přenesli své číslo ke společnosti Telefónica O2 Slovakia. V prvním čtvrtletí 2009 to bylo o téměř třicetinásobně více než ve stejném období minulého roku.

K 31. březnu 2009 dosáhl počet aktivních zákazníků (podle metodologie, která definuje aktivního zákazníka jako zákazníka, který generoval výnosy v průběhu posledních tří měsíců) na Slovensku výše 365 tisíc. Jedná se o meziroční růst o 27,3 %. Jen v prvním čtvrtletí dosáhl čistý přírůstek zákazníků 40 tisíc. Za růstem celkového počtu aktivních zákazníků stál zejména 58,8% nárůst zákazníků smluvních služeb na 118 tisíc, zatímco počet aktivních zákazníků předplacených služeb vzrostl meziročně o 16,3 % na 248 tisíc.

Výnosy společnosti Telefónica O2 Slovakia v domácí měně (eurech) vzrostly v prvním čtvrtletí 2009 téměř o 40 %. Tento růst je výsledkem nárůstu zákaznické základny díky úspěchu nabídky O2 Fér a její stabilizaci. Poměr opravných položek k pohledávkám je nadále srovnatelný se standardy v rámci odvětví.

Konsolidované provozní náklady

Konsolidované provozní náklady vzrostly v prvním čtvrtletí 2009 na 9,1 mld. Kč, meziročně o 3 % více.

Dodávky dosáhly v prvním čtvrtletí 2009 dohromady výše 4,2 mld. Kč, meziročně o 5 % více, když pokles nákladů na prodej zboží jen částečně kompenzoval nárůst nákladů spojených s vyššími komerčními aktivitami, vyšší náklady na propojení v důsledku nárůstu tranzitního provozu a nákladům s pojeným s univerzální službou (ve výši přibližně 90 mil. Kč).

Osobní náklady dosáhly v prvním čtvrtletí 2009 výše 1,8 mld. Kč, což představuje meziroční růst o 2,4 %. Počet zaměstnanců skupiny k 31. březnu 2009 dosáhl 9 069, meziročně o 2,6 % méně. Počet zaměstnanců mateřské společnosti Telefónica O2 Czech Republic se do konce března 2009 snížil meziročně o 2,9 % na 8 357.

Celkové náklady na subdodávky vzrostly v prvním čtvrtletí 2009 meziročně o 4,3 % na 2,8 mld. Kč. Vyšší náklady na marketing a prodej díky výše zmíněným komerčním aktivitám, zvýšená spotřeba elektrické energie na Slovensku díky vyššímu počtu základnových stanic a nárůst nájemného, který byl způsoben především zpětným nájmem nemovitostí prodaných v loňském roce, byly hlavními důvody tohoto nárůstu. Ostatní externí náklady včetně nákladů na poradenské služby, call centra a další externí služby klesly v prvním čtvrtletí 2009 dohromady meziročně o 9,1 %.

Daně, které zahrnují jiné daně než daň z příjmů, poplatky a opravné položky klesly v prvním čtvrtletí 2009 meziročně o 28 % na 236 mil. Kč hlavně díky tvorbě opravných položek k pohledávkám na Slovensku v prvním čtvrtletí minulého roku.

[1] Srovnatelné období tří měsíců do 31. března 2008
[2] Dlouhodobý a krátkodobý finanční dluh minus hotovost a hotovostní ekvivalenty a krátkodobé finanční investice vůči vlastnímu jmění
[3] Aktivní zákazník = zákazník, který generoval výnosy v posledních 3 měsících
[4] Výsledky nezahrnují vzájemné transakce mezi segmentem pevných linek a mobilním segmentem.
[5] Včetně výnosů ze segmentu pevných linek.
[6] Výsledky nezahrnují vzájemné transakce mezi segmentem pevných linek a mobilním segmentem.


| Diskuse | Tiskové zprávy