O2 finanční výsledky za první pololetí 2009

29. 7. 2009 15:10    Rubrika: Tiskové zprávy

Telefónica O2 Czech Republic – Finanční výsledky za první pololetí 2009

TISKOVÁ ZPRÁVA - v původním znění

Telefónica O2 Czech Republic, a.s., oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první pololetí 2009 připravené v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS). Zahrnuty jsou také výsledky společností Telefónica O2 Slovakia, DELTAX Systems, Telefónica O2 Business Solutions a dalších menších dceřiných společností.

Přehled výsledků

· Telefónica O2 Czech Republic udržela solidní růst zákazníků ve fixním a mobilním segmentu v prostředí pomalejšího růstu telekomunikačního trhu.
· Počet smluvních mobilních zákazníků vzrostl v České republice meziročně o 12,4 % na 2 663 tisíce.
· Počet maloobchodních přípojek ADSL vzrostl meziročně o 17,4 % na 634 tisíce.
· Telefónica O2 Slovakia vykázala nejlepší čtvrtletní čisté přírůstky zákazníků v historii a velmi dobré finanční výsledky.
. Konsolidované výnosy poklesly v prvním pololetí 2009 meziročně o 4,6 % a byly ovlivněny zhoršeným makroekonomickým prostředím a snížením mobilních terminačních poplatků. Konsolidovaný provozní zisk před odpisy a amortizací (OIBDA) poklesl meziročně o 4,4 %. OIBDA marže v prvním pololetí 2009 dosáhla výše 46 %, stejné úrovně jako o rok dříve.
· Společnost potvrzuje celoroční cíle [1] pro provozní zisk OIBDA a hotovostní toky z provozní činnosti.

"Makroekonomické prostředí v České republice se výrazně zhoršilo. Ve druhém čtvrtletí tohoto roku došlo k dalšímu prohloubení ekonomické krize, která se projevila zejména ve spotřebě našich mobilních zákazníků a výnosech ze služeb. Počet našich zákazníků přesto nadále roste solidním tempem, což ukazuje, že nabídka našich produktů a služeb uspokojuje požadavky zákazníků i v tomto náročném prostředí. Také na Slovensku se nám podařilo udržet vynikající růst zákaznické báze a zaznamenali jsme nejlepší čtvrtletní přírůstek v historii. V tomto kontextu zaměříme naše úsilí ve druhém pololetí na splnění cílů v oblasti nárůstu tvorby hotovostních toků z provozní činnosti a dosažení plánované úrovně provozního zisku OIBDA. Věřím rovněž, že překonáme výkonnost trhu," komentuje finanční výsledky Salvador Anglada, generální ředitel a předseda představenstva společnosti Telefónica O2 Czech Republic

Konsolidované finanční výsledky
Finanční výsledky skupiny Telefónica O2 Czech Republic v prvním pololetí 2009 byly negativně ovlivněny náročným makroekonomickým prostředím a snížením mobilních terminačních poplatků. Celkové konsolidované výnosy z podnikání klesly v prvním pololetí 2009 meziročně o 4,6 % na 29 737 mil. Kč, ve druhém čtvrtletí o 7,5 % na 14 631 mil. Kč. Výnosy z podnikání v segmentu pevných linek klesly v prvních šesti měsících 2009 meziročně o 6 % na 13 270 mil. Kč, a o 9,8 % na 6 465 mil. Kč ve druhém čtvrtletí. Výnosy z podnikání mobilního segmentu v České republice klesly meziročně o 5,5 % na 15 640 mil. Kč v prvním pololetí 2009, ve druhém čtvrtletí o 7,9 % na 7 726 mil. Kč. Naproti tomu výnosy na Slovensku v eurech vzrostly v prvním pololetí 2009 meziročně o 47,5% a o 55,1 % ve druhém čtvrtletí. Konsolidované provozní náklady klesly meziročně v prvním pololetí 2009 o 5,5 % na 16 823 mil. Kč, zatímco ve druhém čtvrtletí to bylo o 13,9 % na 7 765 mil. Kč, zejména díky poklesu nákladů na propojení (snížení mobilních terminačních poplatků) a efektivitě v oblasti vynakládání nákladů na marketing a prodej. Úroveň provozních nákladů ve druhém čtvrtletí 2009 byla zároveň pozitivně ovlivněna částkou více než 900 mil. Kč díky uzavření dohody o vyrovnání se společností T-Mobile. Konsolidovaný provozní hospodářský zisk před odpisy a amortizací (OIBDA) klesl meziročně v prvním pololetí 2009 o 4,4 % na 13 692 mil. Kč, a o 6,9 % na 7 078 mil. Kč ve druhém čtvrtletí. Pozitivní vliv ukončení sporu se společností T-Mobile ve druhém čtvrtletí 2009 vykompenzoval zisk z prodeje portfolia nemovitostí ve druhém čtvrtletí minulého roku.

Konsolidovaný čistý zisk v prvním pololetí 2009 klesl meziročně o 1,4 % na 5 722 mil. Kč (ve druhém čtvrtletí o 8,6 % na 3 077 mil. Kč). Důvodem byl pokles provozního zisku OIBDA, který nebyl plně kompenzován nižšími odpisy a nižší daní z příjmu.

Konsolidované investice dosáhly v prvním pololetí 2009 výše 2 905 mil. Kč, meziročně o 19,9 % více, zejména díky zrychlenému rozšiřování pokrytí mobilní sítě nové generace v České republice. V prvním pololetí 2009 bylo pokrytí rozšířeno do dalších pěti velkých měst (Plzně, Ostravy, Českých Budějovic, Olomouce a Ústí nad Labem). V prvním pololetí dosáhla výše volných hotovostních toků 6 679 mil. Kč, což představuje meziroční nárůst o 26,7 %. K tomuto růstu pozitivně přispělo již výše zmíněné ukončení sporu se společností T-Mobile.

Celková výše konsolidovaných finančních dluhů dosáhla na konci prvního pololetí výše 3 163 mil. Kč. Objem hotovosti, peněžních ekvivalentů a krátkodobých finančních investic na konci června 2009 dosáhl výše 13 836 mil. Kč oproti 7 153 mil. Kč na konci roku 2008. Společnost i nadále pokračovala v akumulaci hotovosti pro výplatu dividendy (16 104 mil. Kč), která bude zahájena 7. října 2009.

Přehled mobilního segmentu[2]
Díky úspěchu nových tarifů pro zákazníky předplacených služeb i smluvní zákazníky se v mobilním segmentu podařilo v průběhu prvního pololetí zvýšit počet zákazníků a zlepšit jejich strukturu. Finanční výsledky byly negativně ovlivněny zhoršujícím se makroekonomickým prostředím a snížením mobilních terminačních poplatků.

Celkový počet mobilních zákazníkův České republice dosáhl ke konci června 2009 výše 4 835 tisíc, meziročně o 2,1 % více. Počet smluvních zákazníků vzrostl ke konci června 2009 meziročně o 12,4 % na 2 663 tisíce. Čistý přírůstek ve druhém čtvrtletí dosáhl 66,4 tisíce, meziročně o 4,4 %více díky pokračující migraci zákazníků z předplacených služeb na smluvní služby a rostoucí oblibě tarifů O2 NEON mezi zákazníky. Počet aktivních zákazníků předplacených služeb dosáhl na konci druhého čtvrtletí 2009 výše 2 172 tisíc, meziročně o 8,2 % méně. Ve druhém čtvrtletí však společnost zaznamenala významné snížení čistých úbytků zákazníků předplacených služeb. Ve druhém čtvrtletí 2009 jejich počet poklesl o 14,2 tisíce oproti 96,1 tisícům v prvním čtvrtletí 2009 a oproti 85 tisícům ve druhém čtvrtletí 2008. Za tímto pozitivním vývojem stojí úspěch nové nabídky pro předplacené zákazníky O2 NA!VÍC, kdy zákazník získá odměnu za dobití kreditu. Na konci června 2009 dosáhl podíl smluvních zákazníků na celkovém počtu 55,1 % ve srovnání s 50 % s koncem června 2008.

Celkový počet tarifních datových zákazníků dosáhl na konci června 2009 výše 226 tisíc, meziročně o 6,8 % více.

Celková průměrná měsíční míra odchodu zákazníků dosáhla v prvním pololetí 2009 výše 1,9 % ve srovnání s 2,1 % v prvním pololetí 2008. Ve druhém čtvrtletí 2009 to bylo 1,7 %, tedy o 0,2 p.b. a o 0,4 p.b. méně ve srovnání s druhým čtvrtletím 2008, respektive prvním čtvrtletím 2009.

Celkový mobilní hlasový provoz [3]v České republice vzrostl meziročně v prvním pololetí 2009 o 10,1 % na 3 987 milionů minut (ve druhém čtvrtletí meziročně o 11,3 % více) a to zejména díky nárůstu počtu zákazníků a úspěšné nabídce tarifů neomezených tarifů O2 NEON.

Průměrný měsíční výnos na zákazníka ARPU [4]dosáhl v prvním pololetí 2009 výše 526 Kč, což představuje meziroční pokles o 5,9 % především díky optimalizaci spotřeby zákazníků a dále díky snížení mobilních terminačních poplatků. ARPU tarifních zákazníků dosáhl v prvním pololetí výše 784 Kč, ve srovnání s 889 Kč v prvním pololetí 2009 (pokles o 11,8 %), zatímco ve druhém čtvrtletí 2009 to bylo 758 Kč ve srovnání s 894 Kč ve druhém čtvrtletí 2008. Hlavním důvodem poklesu ARPU tarifních zákazníků byla pokračující migrace předplacených zákazníků na tarifní služby. ARPU zákazníků předplacených služeb klesl v prvním pololetí 2009 meziročně o 10,5 % na 223 Kč a o 10,7 % na 228 Kč ve druhém čtvrtletí 2009. Důvodem byla optimalizace spotřeby zákazníků v prostředí zpomalující se domácí ekonomiky a migrace zákazníků s vyšší hodnotou ze segmentu předplacených služeb na tarifní služby. Ke zlepšení však došlo v druhém čtvrtletí 2009 ve srovnání s prvním čtvrtletím, když došlo k nárůstu o 3,9 %díky oblibě nové nabídky mezi zákazníky.

Celkové výnosy z podnikání mobilního segmentu klesly v prvním pololetí 2009 meziročně o 5,5 % na 15 640 mil Kč, a o 7,9 % v samotném druhém čtvrtletí 2009. Výnosy ze služeb klesly v těchto obdobích meziročně o 4,8 %,respektive o 7,6 %. Jednotlivé kategorie výnosů se vyvíjely následovně:
· Výnosy z měsíčních poplatků vzrostly v prvním pololetí 2009 meziročně o 9,9 % na 4 135 mil. Kč, ve druhém čtvrtletí o 9 %, díky růstu počtu tarifních zákazníků.
· Výnosy z hovorného klesly v prvním pololetí 2009 meziročně o 14,3 % na 4 712 mil. Kč, a o 14,5 % ve druhém čtvrtletí, díky růstu počtu zákazníků neomezených tarifů a díky poklesu výnosů ze zahraničního roamingu.
· Výnosy z propojení poklesly v prvním pololetí 2009 meziročně o 7,1 % na 2 426 mil. Kč (o 8,5 % ve druhém čtvrtletí). Příčinou bylo snížení mobilních terminačních poplatků a nižší výnosy z roamingu zahraničních zákazníků v České republice.
· Ostatní výnosy (včetně výnosů ze služeb s přidanou hodnotou, z internetu a datových služeb a ostatních výnosů) poklesly dohromady v prvním pololetí 2009 meziročně o 4,2 % na 3 893 mil. Kč, a o 13 % ve druhém čtvrtletí. Za tímto poklesem stála především optimalizace spotřeby zákazníků (SMS, MMS, služby obsahu a mobilní zákaznická řešení) a dále optimalizace chování zákazníků v zahraničí (datový roaming a SMS).

Přehled segmentu pevných linek[5]

Segment pevných linek zaznamenal opět solidní výsledek v oblasti růstu zákazníků. Pokles pevných telefonních linek se nadále meziročně snižuje, zatímco počet zákazníků vysokorychlostního připojení k internetu a digitální televize roste. V květnu 2009 společnost představila novou koncepci služeb pro domácnosti. Ta změnila dosavadní strukturu služeb kombinace hlasových služeb s dalšími službami do předem definovaných balíčků na flexibilní kombinaci služby vysokorychlostního připojení k internetu samotnými zákazníky s dalšími fixními a mobilními službami. Díky tomu si zákazníci vyberou pouze služby, které plně uspokojí jejich potřeby.

Celkový počet pevných telefonních linek dosáhl na konci prvního pololetí roku 2009 výše 1 804 tisíce, meziročně o 6,9 % méně. Ve druhém čtvrtletí poklesl počet pevných linek o 47,1 tisíc, tedy o 18,7 % méně než ve druhém čtvrtletí 2008, což potvrzuje zpomalující se meziroční pokles z předešlých čtvrtletí.

Hlasový provoz generovanýv síti pevných linek klesl v prvním pololetí 2009 meziročně o 13,2 % na 1 063 mil. minut díky pokračujícímu poklesu pevných linek a nahrazování fixního hlasového provozu mobilním.

Počet maloobchodních přípojek ADSL na konci června 2009 dosáhl výše 634 tisíc. Čistý přírůstek ve druhém čtvrtletí 2009 činil 21,7 tisíc, což je 1,7 krát více než ve stejném období v roce 2008, především díky pokračující propagaci služeb vysokorychlostního připojení k internetu. Počet velkoobchodních přípojek ADSL klesl meziročně o 16,9 % na 48 tisíc, celkový počet přípojek ADSL tak na konci června 2009 dosáhl výše 682 tisíc. Počet zákazníků služby O2 TV dosáhl na konci června 2009 výše 133 tisíc, meziročně o 35 % více.

Celkové výnosy z podnikání v segmentu pevných linek klesly v prvním pololetí 2009 meziročně o 6 % na 13 270 mil. Kč, zatímco ve druhém čtvrtletí to bylo o 9,8 % na 6 465 mil. Kč. Vývoj jednotlivých kategorií výnosů byl následující:
· Výnosy z měsíčních poplatků klesly v prvním pololetí 2009 meziročně o 12,8 % na 3 917 mil. Kč díky pokračujícímu poklesu počtu pevných linek.
· Výnosy z tradičních hlasových služeb (hovorné, propojení) poklesly v prvním pololetí 2009 dohromady meziročně o 6,9 % a o 11,8 % ve druhém čtvrtletí.
o Výnosy z hovorného poklesly v prvním pololetí 2009 meziročně o 18,2 % na 1 593 mil. Kč a o 20,9 % ve druhém čtvrtletí, z důvodu nižšího hlasového provozu generovaného zákazníky v pevné síti.
o Výnosy z propojení v prvním pololetí 2009 meziročně vzrostly o 1,5 % na 2 306 mil. Kč, zatímco ve druhém čtvrtletí meziročně poklesly o 5,6 %. Tento vývoj byl výsledkem poklesu mezinárodního tranzitního provozu.
· Výnosy z internetu a služeb založených na vysokorychlostním internetu(ADSL, IPTV) vrostly v prvním pololetí meziročně o 7 % na 2 201 mil. Kč.
· Výnosy z IT služeb a zákaznických řešení klesly v prvním pololetí meziročně o 5,6 % na 821 mil. Kč, a o 9,1% ve druhém čtvrtletí.
· Výnosy z datových služeb poklesly v prvním pololetí 2009 meziročně o 6,7 % na 1 816 mil. Kč, a o 8,6 % ve druhém čtvrtletí.

Aktivity na Slovensku
Telefónica O2 Slovakia zaznamenala i ve druhém čtvrtletí 2009 velmi dobré výsledky a to díky úspěšné nabídce tarifu O2 Fér založeného na jednoduchosti. Ke konci června dosáhl počet aktivních zákazníkůvýše 417 tisíc, což představuje meziroční růst o 51,7 %. Ve druhém čtvrtletí dosáhl čistý přírůstek zákazníků 51,8 tisíce, což byl nejvyšší čtvrtletní čistý přírůstek v historii společnosti. Počet zákazníků smluvních služeb vzrostl meziročně o 81,4 % na 136 tisíc, zatímco počet aktivních zákazníků předplacených služeb vzrostl meziročně o 40,5 % na 281 tisíc (o 34 tisíce ve druhém čtvrtletí).

Celkové výnosy společnosti Telefónica O2 Slovakia v eurech vzrostly v prvním pololetí 2009 meziročně o 47,5 %, a o 55,1 % ve druhém čtvrtletí. Za růstem výnosů stojí především pokračující nárůst počtu zákazníků, který je výsledkem úspěchu nabídky služeb. V prvním pololetí 2009 dosáhl průměrný měsíční výnos ARPU na zákazníka tarifních služeb 25,4 EUR a na zákazníka předplacených služeb 7,9 EUR.

Příloha:
Konsolidované finanční výkazy společnosti Telefónica O2 Czech Republic sestavené v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví (údaje jsou uvedeny v milionech Kč).
[1]Pokles výnosů z podnikání o 3 % až 0 %, pokles provozního zisk OIBDA (bez zahrnutí.snížení hodnoty majetku a poplatku za používání značky) o 4 % až 0 % a nárůst hotovostních toků z provozní činnosti (OIBDA minus investice) o 2 % až 5 % , za předpokladu konstantního kurzu.
[2]Výsledky nezahrnují vzájemné transakce mezi segmentem pevných linek a mobilním segmentem.
[3]Odchozí a příchozí, bez zahrnutí roamingového provozu.
[4]Včetně výnosů ze segmentu pevných linek.
[5]Výsledky nezahrnují vzájemné transakce mezi segmentem pevných linek a mobilním segmentem.


| Diskuse | Tiskové zprávy