Apple oznamuje výsledky za první čtvrtletí

26. 1. 2010 18:31    Rubrika: Tiskové zprávy

Společnost Apple oznamuje výsledky za první čtvrtletí

TISKOVÁ ZPRÁVA - v původním znění

Historicky nejvyšší výnosy a zisk

Zavedeny nové účetní předpisy

Společnost Apple zveřejnila finanční výsledky za první čtvrtletí svého fiskálního roku 2010, který skončil 26. prosince 2009. Společnost zaúčtovala výnosy ve výši 15,68 miliard USD a čistý zisk za čtvrtletí ve výši 3,38 miliard USD, nebo také 3,67 USD na akcii. V tomtéž čtvrtletí předchozího roku dosáhly výnosy výše 11,88 miliardy USD a čistý zisk za čtvrtletí výše 2,26 miliard USD, nebo také 2,50 USD na akcii. Hrubá marže se zvýšila na 40,9 procenta oproti 37,9 procenta v tomtéž čtvrtletí předchozího roku. Mezinárodní prodeje se na čtvrtletních výnosech podílely 58 procenty.

Společnost Apple za čtvrtletí prodala 3,36 milionu počítačů Macintosh®, což představuje 33procentní jednotkové zvýšení oproti témuž čtvrtletí předchozího roku. Za první čtvrtletí také prodala 8,7 milionu telefonů iPhone, což představuje 100procentní jednotkové zvýšení oproti témuž čtvrtletí předchozího roku, a 21 milionů zařízení iPod, což představuje osmiprocentní jednotkové snížení oproti témuž čtvrtletí předchozího roku.

Během čtvrtletí se společnost Apple rozhodla zpětně zavést upravené účetní předpisy* americké Rady pro finanční účetní standardy (FASB) v souvislosti s rozlišováním určitých výnosů. Zavedením nových účetních předpisů se významně změní způsob účtování určitých položek, zejména prodejů produktů iPhone® a Apple TV®.

„Pokud přepočítáte naše čtvrtletní výnosy na celý rok, překvapivě zjistíte, že společnost Apple se dostala mezi společnosti, jejichž výnosy překračují 50 miliard dolarů,“ řekl Steve Jobs, generální ředitel společnosti Apple. „Nové produkty, které se chystáme uvést v tomto roce, jsou velmi přesvědčivé. Začneme tento týden významnou novinkou, na kterou se už moc těšíme.“

„Jsme nesmírně spokojeni, že se nám za čtvrtletí podařilo generovat tržby ve výši 5,8 miliard USD,“ řekl Peter Oppenheimer, finanční ředitel společnosti Apple. „Ve druhém čtvrtletní fiskálního roku 2010 výhledově počítáme s výnosy v rozmezí 11 až 11,4 miliard USD a očekáváme zisk na akcii v rozmezí 2,06 až 2,18 USD.“

Společnost Apple zajistí živé vysílání své konference o finančních výsledcích Q1 2010 pomocí aplikace QuickTime®, její vlastní technologie využívající standardy vysílání zvukového i obrazového datového toku živě i na požádání. Webové vysílání bude k dispozici pro přehrávání přibližně po dobu následujících dvou týdnů na adrese www.apple.com/quicktime/qtv/earningsq110/.

  • Zpětné zavedení upravených účetních předpisů

23. září 2009 ratifikovala Rada pro finanční účetní standardy (FASB) předpisy EITF (Emerging Issues Task Force) 08-1 a EITF 09-3, čímž došlo k vydání aktualizací účetních předpisů ASU 2009-13 a ASU 2009-14. Společnost Apple byla povinna zavést tyto nové účetní předpisy nejpozději v prvním čtvrtletí fiskálního roku 2011. Společnost Apple se rozhodla zavést nové předpisy v průběhu prvního čtvrtletí fiskálního roku 2010, jak uvedla ve své čtvrtletní zprávě na formuláři 10-Q za čtvrtletí končící 26. prosince 2009, který byl podán Komisi pro cenné papíry a burzy (SEC) dne 25. ledna 2010. Společnost také podala formulář 10-K/A, aby opravila svůj formulář 10-K za rok končící 26. září 2009, a to výhradně z důvodu zpětného zavedení nových účetních předpisů do období obsažených v dané zprávě. Společnost Apple navíc podala formulář 8-K, který obsahuje vybrané čtvrtletní finanční rozpisy odrážející vliv zpětného zavedení nových účetních předpisů a uvádějící v soulad použití starých a nových principů účtování s historickými výkazy o hospodaření, rozvahami, provozními peněžními toky, odloženými výnosy a souhrnnými údaji. Tyto finanční rozpisy budou také k dispozici na webu společnosti na adrese www.apple.com/investor.

Nové účetní principy mají za následek, že společnost Apple účtuje v podstatě všechny výnosy a náklady na produkty iPhone a Apple TV v okamžiku jejich dodání zákazníkům. Podle původních účtovacích principů byla společnost povinna účtovat prodeje telefonu iPhone i zařízení Apple TV prostřednictvím předplatného, protože naznačila, že může v budoucnosti příležitostně poskytovat k těmto produktům blíže neurčené bezplatné funkce a upgrady softwaru. Při účtování prostřednictvím předplatného byly výnosy a související náklady na prodej přístrojů iPhone a Apple TV v okamžiku prodeje odloženy a lineárně odepisovány po dobu odhadované životnosti jednotlivých produktů. To mělo za následek odložení značných částek výnosů a nákladů na prodej, které souvisely s produkty iPhone a Apple TV.

Vzhledem k tomu, že společnost Apple začala prodávat iPhone i Apple TV ve fiskálním roce 2007, byly nové účetní principy zavedeny zpětně, jako by byly používány ve všech předchozích obdobích. Následkem toho byly revidovány hospodářské výsledky jednotlivých čtvrtletí fiskálních roků 2007 až 2009. Společnost Apple věří, že zpětné zavedení poskytne analytikům a investorům co nejlépe srovnatelné a využitelné finanční informace a lépe vystihuje základní ukazatele výkonnosti společnosti.

Další informace najdete v části Explanatory Note v dodatku č. 10 k výroční zprávě společnosti Apple na formuláři 10-K za rok končící 26. září 2009.

Tato tisková zpráva obsahuje prohlášení s výhledem do budoucna, zejména taková, která se týkají odhadovaných výnosů společnosti a zisku na akcii. Tato prohlášení počítají s riziky a nejistotami a skutečné výsledky se tedy mohou lišit. Rizika a nejistoty zahrnují zejména vliv ekonomických faktorů a faktorů konkurence, včetně reakce společnosti na tyto faktory, na rozhodování spotřebitelů a podniků o nákupu s ohledem na produkty společnosti; neustálý konkurenční tlak na trhu; schopnost společnosti dodávat na trh a podněcovat poptávku zákazníků po nových programech, produktech a technologických inovacích včasným způsobem; vliv na hrubou marži společnosti vzniklý přechody na nové produkty, změnami v cenách produktů nebo obojím, případně zvýšením nákladů na komponenty; skladové riziko související s potřebou společnosti objednat nebo potvrdit objednávky komponent produktů dříve, než zákazníci produkty objednají; neustálá dostupnost určitých komponent a služeb, nezbytných pro činnost společnosti, za přijatelných nebo jakýchkoli podmínek, pokud jsou v současnosti společností získávány z jediného nebo omezeného zdroje; vliv, jaký může mít závislost společnosti na výrobních a logistických službách poskytovaných třetími stranami na kvalitu, kvantitu nebo výrobní náklady produktů nebo poskytovaných služeb; spolehnutí se na dostupnost digitálního obsahu a aplikací třetí strany; teoretický vliv zjištění, že společnost porušila práva na ochranu intelektuálního vlastnictví jiných osob; závislost společnosti na výkonnosti distributorů a jiných prodejců jejích produktů; vliv, jaký by mohly mít potíže s kvalitou produktů a služeb na prodeje a provozní zisky společnosti; spolehnutí se na jediného poskytovatele služeb pro iPhone v určitých zemích; neustálé pracovní nasazení a dostupnost klíčových vedoucích pracovníků a zaměstnanců; válka, terorismus, problémy veřejného zdraví a jiné okolnosti, které by mohly narušit zásobování, dodávky nebo poptávku po produktech; potenciální soudní jednání týkající se záležitostí vyšetřovaných zvláštní komisí představenstva a přeformulování konsolidovaných finančních výkazů společnosti; nepříznivé výsledky jiných soudních řízení. Další informace o teoretických faktorech, které by mohly mít vliv na hospodářské výsledky společnosti, jsou čas od času uvedeny ve veřejných zprávách společnosti podávaných komisi SEC včetně formuláře 10-K za fiskální rok končící 26. září 2009 a formuláře 10-Q za čtvrtletí končící 26. prosince 2009. Společnost nemá povinnost aktualizovat jakékoli výkazy ani informace týkající se budoucnosti, které byly platné k příslušnému datu.

Společnost Apple odstartovala revoluci v osobních počítačích v sedmdesátých letech minulého století s počítačem Apple II a v osmdesátých letech přetvořila osobní počítač na Macintosh. Dnes je společnost Apple i nadále vedoucí silou inovace v odvětví a její počítače, operační systém OS X, iLife a profesionální aplikace získávají mnohá ocenění. Apple také vede revoluci digitálních médií se svými přenosnými přehrávači hudby a videa iPod a internetovým obchodem iTunes a vstoupil na trh mobilních telefonů s revolučním přístrojem iPhone.


| Diskuse | Tiskové zprávy