T-Systems rozšiřuje spolupráci s vysokými školami

1. 2. 2010 17:47    Rubrika: Tiskové zprávy

Podepsána smlouva o spolupráci s Technickou univerzitou v Liberci.

TISKOVÁ ZPRÁVA - v původním znění


Společnost T-Systems Czech Republic rozšiřuje spolupráci s technickými vysokými školami. Nově byla uzavřena smlouva s Technickou univerzitou v Liberci (TUL), která je zaměřena zejména na výzkum a vývoj v oblasti ICT řešení a systémové integrace. Nedílnou součástí vzájemné spolupráce je výměna zkušeností a využití výsledků z univerzitních studií a projektů, které tak mohou být uplatněny v praxi. T-Systems se také bude podílet na zadání a vyhodnocení bakalářských, diplomových, disertačních a závěrečných prací pro studenty Fakulty strojní TUL. T-Systems umožní studentům Fakulty strojní TUL pracovní stáže uvnitř firmy a po ukončení studia případně i pracovní umístění.

„Navázání spolupráce s Fakultou strojní Technické univerzity v Liberci představuje pro T-Systems Czech Republic další krok v rozvoji spolupráce s českým vysokým školstvím především v technické a technologické oblasti,“ uvádí Anton Zima, který je ve společnosti T-Systems Czech Republic odpovědný za korporátní marketing a komunikaci. „Výsledky spolupráce, které budou získány na základě připravených projektů, nám pomohou realizovat naše vize a umožní další rozvoj ICT a řešení systémové integrace,“ dodává Radoslav Číry z Oddělení strategie a Business Development.

Nově navázaná spolupráce s libereckou univerzitou umožňuje užší vazbu mezi vědeckým a komerčním sektorem a vzájemnou výměnu informací. Studenti školy tak mají možnost zúročit své teoretické zkušenosti a získávat důležité informace pro budoucí praxi. Společnost T-Systems i nadále posiluje své ambice stát se významným partnerem vzdělávacích institucí v ČR, především v oblastech ICT a systémové integrace. O této koncepci svědčí již uzavřená smlouva s Českým vysokým učením technickým v Praze (ČVUT).

Smlouvu o spolupráci vítá také vedení TUL
„TUL je otevřená vůči hospodářské sféře a klade velký důraz na spolupráci
s průmyslovými podniky. To jí umožňuje urychlovat zavádění výsledků vědecké práce do praxe. Máme dobře zmapované potřeby firem v regionu. Vývoj a výzkum na TUL ve většině případů koresponduje s praxí a rozvíjíme studijní programy, které odrážejí potřeby průmyslu. Taková spolupráce je oboustranně prospěšná - pro podniky i pro univerzitu. Studenti se dostanou k moderním technologiím, kterými škola nedisponuje, a udělají si představu o svém budoucím povolání. Firmy si zase mohou vytipovat potenciální zaměstnance s ohledem na své konkrétní potřeby. Pro vědecké týmy univerzity má tato spolupráce význam také z hlediska zpětné vazby, protože si mohou závěry a výsledky své vědecké práce prověřit v praxi,“ řekl rektor TUL Vojtěch Konopa.


| Diskuse | Tiskové zprávy