Ericsson - hospodářský výsledek za první čtvrtletí 2010

23. 4. 2010 20:05    Rubrika: Tiskové zprávy

za první čtvrtletí 2010

TISKOVÁ ZPRÁVA - v původním znění


„Objem prodeje skupiny Ericsson se v tomto čtvrtletí meziročně snížil o 9 % – došlo ke snížení objemu prodeje v divizi Sítě, v divizi Globální služby prodeje rostly," uvádí Hans Vestberg, prezident a generální ředitel společnosti Ericsson (NASDAQ:ERIC).
„Objem prodeje u srovnatelných obchodních jednotek, po započítání vlivu směnného kurzu a hedgingu, meziročně poklesl o 16 %. Objem prodeje hlasových technologií, např. v sítích druhé generace, v tomto čtvrtletí i nadále klesal, tato skutečnost však byla částečně kompenzována zvýšením prodeje sítí třetí generace. Na objem prodeje měly rovněž vliv přísné podmínky dodávek telekomunikačních komponentů.
Vzrostla hrubá marže – díky pozitivnímu účinku obchodního mixu a pokračujícím úsporám. Tok hotovosti se meziročně zlepšil. Úsilí o obnovení ziskovosti našich společných podniků je na dobré cestě a společnost Sony Ericsson meziročně zlepšila své hospodářské výsledky.
Podmínky na trhu, které panovaly v druhé polovině roku 2009, přetrvávaly i v tomto čtvrtletí – investice operátorů napříč regiony a trhy byly značně nepředvídatelné. Operátoři v řadě rozvíjejících se trhů investovali jen s velkou opatrností, což ovlivnilo objem prodeje divize Sítě; objem prodeje divize Globální služby i v tomto čtvrtletí dosáhl dobrých výsledků.
V tomto čtvrtletí pokračoval růst mobilního datového provozu, zejména v Severní Americe a západní Evropě; hnací silou tohoto trendu je vzrůstající využívání chytrých telefonů a mobilních datových zařízení mezi uživateli. Očekáváme, že se mobilní datový provoz v nadcházejících pěti letech každoročně zdvojnásobí. Na trzích, kde datový provoz roste nejrychleji, stále intenzivněji jednáme s operátory o způsobu řízení vyšších objemů dat a zachování dobrého uživatelského komfortu spotřebitelů. V tomto čtvrtletí jsme uzavřeli 16 smluv týkajících se řízených služeb, což odráží rostoucí důraz na kvalitu a účinnost sítě ze strany operátorů.
I nadále jsme posilovali naši pozici v Severní Americe – uzavřeli jsme významnou smlouvu o dodávce technologie 4G/LTE se společností AT&T. Díky jasné cestovní mapě na technologie CDMA mají zákazníci důvěru v naši rozšířenou nabídku produktů. V tomto čtvrtletí došlo k úspěšnému rozvoji firem zabývajících se technologií CDMA, které naše společnost získala,“ uzavírá Hans Vestberg.

DŮLEŽITÉ FINANČNÍ INFORMACE
VÝSLEDEK A CASH FLOW

Objem prodeje se v tomto čtvrtletí meziročně snížil o 9 %, sekvenční pokles činil 23 %. Objem prodeje u srovnatelných obchodních jednotek, po započítání vlivu směnného kurzu a hedgingu, meziročně poklesl o 16 %. Skutečný dopad vlivu směnného kurzu a hedgingu byl omezený. I v tomto čtvrtletí operátoři v řadě rozvíjejících se trhů investovali jen s velkou opatrností; tato skutečnost se promítla do objemu prodeje, zejména divize Sítě. Tento výsledek byl částečně kompenzován pokračujícím příznivým objemem prodeje služeb.
Hrubá marže, bez započtení restrukturalizace, se díky úsporám a produktovému mixu meziročně zvýšila na 39 % (36 %). Ze stejných důvodů hrubá marže sekvenčně vzrostla z hodnoty 35 %.
Provozní výdaje se snížily na 13,1 (13,6) miliardy švédských korun, bez započtení výdajů na restrukturalizaci. Tento údaj zahrnuje provozní náklady firem zabývajících se technologií CDMA, které naše společnost získala. Meziroční pokles je hlavně způsoben činností zaměřenou na snižování nákladů. Ostatní příjmy a výdaje z provozní činnosti v tomto čtvrtletí činily 0,3 (0,3) miliardy švédských korun.
Příjmy z provozní činnosti, bez započtení společných podniků a výdajů na restrukturalizaci, činily 4,5 (4,7) miliardy švédských korun, včetně přínosů z firem zabývajících se technologií CDMA, které naše společnost získala. Provozní marže si v tomto čtvrtletí udržela stabilní hodnotu 10 % (10 %) i přes meziroční pokles objemu prodeje, sekvenčně však poklesla v důsledku nižšího objemu sezónního prodeje.
Podíl Ericssonu na zisku společných podniků před zdaněním činil -0,3 (-2,2) miliardy švédských korun, bez započtení výdajů na restrukturalizaci, ve srovnání s hodnotou -0,4 miliardy švédských korun ve čtvrtém čtvrtletí. Společnost Sony Ericsson sekvenčně významně zlepšila objem prodeje a marži díky programům úspor a novým produktům; ztráta dosažená společností ST-Ericsson vzrostla zejména díky nižšímu objemu prodeje a sezónním výkyvům poptávky. Výdaje na restrukturalizaci společných podniků činily v tomto čtvrtletí 0,1 miliardy švédských korun.
Čistá ztráta z finančních operací činila -0,2 (0,8) miliardy švédských korun, zejména díky nízkým úrokovým sazbám a negativním účinkům revalvace měny na finanční aktiva a pasiva.
Čistý zisk činil 1,3 (1,8) miliardy švédských korun, zisk na akcii dosáhl 0,39 (0,54) švédských korun.
Upravený tok hotovosti se v tomto čtvrtletí zlepšil na 3,0 (-1,7) miliardy švédských korun, sekvenčně poklesl ze 13,6 miliard švédských korun. Nicméně hodnota toku hotovosti se meziročně zlepšila díky důrazu na kapitálové úspory. Na toku hotovosti v tomto čtvrtletí se negativně projevil příspěvek zaměstnavatele do penzijních fondů ve výši 0,9 (1,5) miliardy švédských korun.


| Diskuse | Tiskové zprávy