Acer - nová éra v podpoře sportu

26. 8. 2010 16:33    Rubrika: Tiskové zprávy

Nová éra v podpoře sportu

TISKOVÁ ZPRÁVA - v původním znění

Společnost Acer vždy zastávala názor, že sport i technika mají stejné ideály: sílu, vášeň, soutěživost, soudržnost, zdatnost, zručnost a odhodlání překonávat nové výzvy, protože to vše je společné oběma světům. Podpora, jíž Acer poskytuje sportu, vstoupila do nové éry, když se společnost Acer stala partnerem olympijských her. Společnost Acer tedy může být oprávněně hrdá, že je jedním z celosvětových TOP partnerů olympijského hnutí v oblasti výpočetní techniky.

“Spolupráce s Mezinárodním olympijským výborem přinese zcela nový a čerstvý přístup,” prohlásil Gianfranco Lanci, výkonný ředitel a president Acer Inc. “Acer se stane součástí obrovské komunity lidí s rozdílnými názory a pocity, které však spojuje jediný cíl – navázat otevřený dialog založený na vzájemné solidaritě a podpoře. Z hlediska této perspektivy jsou rozdíly výhodné pro všechny strany, což je v souladu s rozhodnutím společnosti Acer vyvíjet technická řešení zaměřená na snadné používání, která jsou navržena pro skutečné lidi a splňují skutečné potřeby.“

Sport je týmová i individuální činnost, která je naplněna jedinečným duchem a sbližuje různé kultury, vědu, techniku a jazyky. Dokáže překonávat bariéry tím, že uznává hodnotu rozdílů a význam společných cílů. Z tohoto hlediska také technika sleduje stejný cíl a zprostředkovává komunikaci mezi různými skupinami lidí.

“Univerzálnost olympijských her na nás udělala velký dojem, protože sbližuje lidi, překonává předsudky a plně respektuje různorodost,” řekl J.T. Wang, výkonný ředitel skupiny Acer a předseda společnosti Acer Inc. “To je také zásada, na níž je založen náš recept na proměnu společnosti Acer v celosvětově úspěšnou firmu. Jsme skutečně přesvědčeni o její správnosti a řídíme se jí v naší každodenní práci.“

President Mezinárodního olympijského výboru Jacques Rogge k tomu dodal: „Spolupráce se společností Acer nám umožní získat prostředky, které pomohou uspořádat olympijské hry ve Vancouveru a v Londýně, olympijské hry mládeže v Singapuru a Innsbrucku a dále zajistit technické vybavení a služby nutné pro splnění logistických nároků i potřebné pracovníky pro výkon těch nejdůležitějších funkcí. Tato spolupráce bude navíc hrát významnou úlohu v podpoře olympijského hnutí a sportu na celém světě.“

„Sport a technika mají mnoho společného,“ pokračoval Gianfranco Lanci, „a to nejen zaměření na vytrvalost a flexibilitu. Pro skutečné sportovce – ať amatérské nebo profesionální – je charakteristická vytrvalost a schopnost čerpat sebevědomí z vynaloženého úsilí. Právě toto přesvědčení nás neustále pohání ke stále větší dokonalosti. To je cíl, jehož chceme dosáhnout plněním nároků trhu a vytrvalým úsilím o odstraňování bariér mezi lidmi a technikou.”

Acer: Vášeň pro dokonalost

Jako celosvětový TOP partner olympijského hnutí se Acer podílí na nejvýznamnější události, na níž mohou sportovci předvést ty nejlepší výkony a kde i Acer může představit jedinečné technologie a inovace.

Vynikající úroveň dokazuje především hardwarová infrastruktura, která tvoří hnací motor olympijských her. Společnost Acer hrála zásadní úlohu na zimních olympijských hrách ve Vancouveru 2010, jimž poskytla více než 6200 stolních počítačů a laptopů, jakož i 4700 monitorů a přes 100 inženýrů a techniků. Nyní je připravena zajistit stejným způsobem chod olympijských her mládeže v Singapuru. Více než 2000 osobních počítačů bude instalováno na všech místech, na nichž se uskuteční sportovní soutěže, aby zabezpečily hladký průběh olympijských her.
Počítačové vybavení a technici společnosti Acer tak přispějí k úspěchu pravděpodobně nejnáročnější sportovní události na světě.

Infrastruktura, kterou dodala společnost Acer, má “zelenou" duši. Acer totiž dlouhodobě usiluje o ochranu životního prostředí a investuje nezanedbatelné částky do výzkumu a vývoje v této oblasti, protože je pevně přesvědčena, že je třeba hledat nová řešení, která budou nejen inovativní, ale také šetrná k životnímu prostředí. Z tohoto přesvědčení vychází také iniciativa “Stromy pro zeleň”: společnost Acer se zavázala, že za určitý počet prodaných osobních počítačů vysadí odpovídající počet stromů a tím přispěje ke snížení spotřeby světových zdrojů.

“Skutečnou podstatou techniky je její schopnost měnit životy lidí a umožnit každému člověku vyjádřit vlastní individuální výjimečnost,” prohlásil Gianpiero Morbello, vicepresident pro marketing a značku Acer Inc.. „Již od svého vzniku společnost Acer podporuje vášeň pro dokonalost zaměřením na vývoj inovativních, uživatelsky příjemných technických řešení, která dokážou odhalit v lidech to nejlepší. Právě tato společná vášeň svedla dohromady Acer a olympijské hry.”

Acer - společnost, jejíž základní hodnotou je inovace

Vedoucí postavení s sebou nepřináší jen prestiž. Rozvoj firmy musí být založen na přesně definované filosofii řízení. Základní hodnoty, které představují podstatu samotné firmy, se musí stát součástí její kultury a východiskem strategického plánování i konkrétních aktivit. Acer uplatňuje v každodenní činnosti morální hodnoty, které se postupně stávají základem pevných vztahů se skupinami zákazníků, s nimiž každý den přichází do styku. Společnost Acer se podílí nejen na významných událostech, k nimž patří např. zimní olympijské a paralympijské hry ve Vancouveru v roce 2010, olympijské hry mládeže v Singapuru a olympijské hry v Londýně v roce 2012, které sponzoruje jako TOP partner, ale podporuje i nejrůznější aktivity na místní úrovni.

Odstraňování bariér představovalo vždy základ její filosofie. Z toho důvodu se v současné době celá skupina Acer intenzivně připravovala na olympijské hry mládeže v Singapuru, protože chce podpořit model chování založený na rovných příležitostech. Na principu rovnosti a vyvážené podpory společnost Acer rovněž poskytuje dary neziskovým organizacím v různých zemích světa.

“Dělat něco dobrého pro ostatní vypadá mnohdy jako strašidelný úkol,“ prohlásil Walter Deppeler, Senior Corporate vicepresident Acer Inc., “protože vlastně nevíte, kde máte začít. Ve skutečnosti je to však velmi jednoduché. Prostě se necháte vést citem a budete postupovat vpřed krok za krokem. Nakonec můžete malými kroky směřujícími správným směrem dosáhnout velkých výsledků. Společnost Acer zaujímá přední místo v oblasti techniky, a proto pro ni mají inovace zásadní význam. Inovace jsou dílem člověka a to je také důvod, proč investice do lidí považuje naše společnost za základ lepší budoucnosti pro všechny.”

Společnost Acer si postupem doby vypěstovala zvláštní schopnost využívat své základní přednosti ve prospěch jednotlivých komunit. Její aktivity, které plně respektují místní kulturu a zvyklosti, však přesahují hranice komunit a poskytují jim to nejlepší, co Acer může nabídnout. Na základě toho se Acer v současné době zaměřuje na čtyři hlavní oblasti: ochranu životního prostředí, podporu komunit, sociální péči, vzdělání a rozvoj osobnosti.

Nejen slova, ale konkrétní činy

Znečištění je nepochybně jedním z nejpalčivějších problémů v oblasti ochrany životního prostředí. Acer řeší tento problém dvěma způsoby: zvyšuje povědomí zaměstnanců o této otázce a pokračuje ve vývoji výrobků, které méně zatěžují životní prostředí.

Acer se rovněž zaměřuje na rozvoj energeticky úsporných řešení, využívání recyklovaných a/nebo ekologických materiálů, zavádění technologií s nízkým dopadem na životní prostředí a na respektování mezinárodních protokolů odvětví IT. Nejlepší příklady “zeleného chování” společnosti Acer představují osobní počítač o objemu 3 litry, což je naprosto špičkový výrobek, který svou konstrukcí přispívá k úsporám energie a materiálu, a ekologický notebook s nízkou spotřebou energie Aspire Timeline 3811 TZ/TZG, který využívá materiály bez obsahu toxických látek, např. PVC a BFR.

Nejen zeleň
Společnost Acer si uvědomuje, že lidé mohou dosáhnout úspěchu pouze v případě, že mají rovné příležitosti. Svůj postoj již prokázala poskytnutím okamžité a včasné pomoci čínské provincii Sečuan (2008) a italskému městu Abruzzo (2009), které byly postiženy zemětřesením, i pomocí obyvatelům Haiti při nápravě škod po zemětřesení.

Současná úroveň techniky umožňuje přenést obsah učebního předmětu do tříd a zlepšit úroveň vzájemné komunikace mezi studenty a učiteli. Z hlediska uskutečnění tohoto záměru má zásadní význam budování vztahů mezi firmami a institucemi a jejich synergické spojení založené na společném cíli. Společnost Acer se již vydala touto cestou a navázala spolupráci s organizací European Schoolnet (EUN), která vznikla před 10 lety a tvoří ji ministři školství z 31 evropské země. Jejím cílem je vytvořit s pomocí techniky nové postupy pro výuku a učení.

Spolu s tím, jak buduje přední postavení v odvětví osobních počítačů, přijímá společnost Acer i odpovědnost v mezinárodním měřítku: zavedla odpovědný obchodní model, který prosazuje v každodenní činnosti prostřednictvím organizačních opatření, zapojením zainteresovaných stran a svého okolí. Společenská odpovědnost se projevuje ve vztazích se zákazníky i konkurenty, které jsou budovány na zásadách rovnosti a čestnosti, zajištění dobrých podmínek pro zaměstnance a upevňování vazeb, jakož i na motivaci založené na vytváření nových příležitostí ke vzdělávání a rozvoji osobnosti.

Acer podporuje sport a vzdělání na olympijských hrách mládeže

Mladí lidé a sport: to je naprosto přirozené spojení, jehož význam dokazuje účast společnosti Acer jako Top partnera olympijského hnutí v kategorii počítačového vybavení na zcela prvních olympijských hrách mládeže, které se uskuteční v Singapuru od 14. do 26. srpna 2010.

První olympijské hry mládeže, které přikládají stejnou důležitost sportu, kultuře i vzdělání, chtějí inspirovat mladé lidi na celém světě, aby přijali olympijské hodnoty ušlechtilosti, přátelství a úcty.
Společnost Acer si váží hodnot, jež rozvíjí právě sport – především trvalého úsilí o dosažení nejvyšších výkonů, které je založeno na nadšení a odhodlání. Acer navazuje na úspěšnou spolupráci na zimních olympijských a paralympijských hrách ve Vancouveru v únoru 2010 a poskytne podporu 3600 mladým sportovcům ve věku od 14 do 18 let, kteří budou soutěžit ve 26 disciplínách. Dodá vybavení potřebné k vybudování hlavní počítačové infrastruktury a rovněž se bude podílet na programu CEP - Kultura a vzdělání.

Více než 2000 osobních počítačů bude instalováno na všech místech, na nichž se uskuteční sportovní soutěže, a v digitálním mediálním centru DMC, aby zajistily nerušený chod olympijských her.
Acer dále podpoří programy Mezinárodního olympijského výboru „Mladí ambasadoři“ a „Mladí reportéři“, které zaujímají důležité místo v kulturním a vzdělávacím programu olympijských her mládeže.

Třicet mladých ambasadorů ve věku od 18 do 28 let, kteří pocházejí ze všech pěti světadílů, bude aktivně propagovat olympijské hry mládeže ve svých zemích a komunitách. Mladí ambasadoři budou také povzbuzovat sportovce k účasti na kulturních a vzdělávacích aktivitách, které tvoří součást her.
Mladí reportéři jsou studenti novinářství a mladí lidé ve věku od 18 do 24 let, kteří budou mít příležitost získat cenné znalosti v rámci úzké spolupráce se zkušenými mediálními pracovníky.
Každý z nich obdržel notebook Acer Aspire 1810T, který jim má usnadnit jejich úkol. Tento notebook ve speciální edici pro olympijské hry v elegantním stříbrném provedení z kartáčovaného kovu je opatřen logem olympiády vyřezaným do povrchu diamantem.

Společnost Acer navíc dodala USB flash disky, které Mezinárodní olympijský výbor daroval všem mladým sportovcům. Jsou na nich uloženy zajímavé videofilmy a obsahují i mnoho užitečných informací, které podporují účast sportovců na kulturním a vzdělávacím programu.

V digitálním mediálním centru (DMC) umístěném uprostřed olympijské vesnice budou moci mladí sportovci sledovat na počítačích Acer vzdělávací a kulturní multimediální programy anebo se spojit se svými rodinami, přáteli i celým světem.

„Sport překonává bariéry tím, že uznává hodnotu rozdílů a význam společných cílů. Také společnost Acer se řídí stejnou zásadou a umožňuje komunikaci mezi lidmi prostřednictvím snadno ovladatelných technických řešení navržených pro skutečné lidi a skutečné potřeby,“ prohlásil Gianfranco Lanci, president a výkonný ředitel společnosti Acer Inc.


| Diskuse | Tiskové zprávy