Telefónica - finanční výsledky za leden až červen 2011

27. 7. 2011 21:39    Rubrika: Tiskové zprávy

Telefónica Czech Republic – Finanční výsledky za leden až červen 2011

TISKOVÁ ZPRÁVA - v původním znění

Telefónica Czech Republic, a.s. oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za leden až červen 2011, připravené v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS). Zahrnuty jsou také výsledky společností Telefónica Slovakia, Telefónica O2 Business Solutions a dalších menších dceřinných společností.

Přehled nejdůležitějších výsledků

  • Na vysoce konkurenčním trhu udržela Telefónica Czech Republic solidní nárůst počtu zákazníků v hlavních oblastech:
  • Počet zákazníků smluvních mobilních služeb se ve druhém čtvrtletí 2011 zvýšil o 57 tisíc, (o 62,7 % více ve srovnání s druhým čtvrtletím roku 2010), díky novým zákazníkům mobilního internetu.
  • Počet zákazníků vysokorychlostního internetu xDSL dosáhl na konci června 841 tisíc, meziročně vzrostl o 11,1 % více (v prvním pololetí 2011 vzrostl o 35 tisíc, o 11,3 % více ve srovnání s prvním pololetím roku 2010); květnové spuštění služeb VDSL pomohlo snížit tempo odlivu stávajících zákazníků vysokorychlostního internetu a podpořilo průměrný výnos na jednoho zákazníka.
  • Tempo poklesu počtu pevných linek se nadále snižovalo, v prvním pololetí 2011 na 58 tisíc, o 6,2 % meziročně méně.
  • Konsolidované výnosy poklesly v prvním pololetí 2011 meziročně o 6,7 %, zejména díky pokračujícím konkurenčním tlakům, snížení mobilních terminačních poplatků, a pozvolnému oživení spotřeby zákazníků v mobilním segmentu.
  • Konsolidovaný provozní ziskpřed odpisy a amortizací (OIBDA) očištěný pro účely odhadu [1] klesl v prvním pololetí 2011 meziročně o 6,8 %, zatímco OIBDA marže zůstala na úrovni loňského prvního pololetí a dosáhla solidní úrovně 41,7 %. Došlo k tomu díky pokračujícím aktivitám zaměřeným na efektivní vynakládání provozních nákladů a kladnému provoznímu zisku OIBDA na Slovensku.
  • Podobně jako v předcházejících čtvrtletích zaznamenala Telefónica Slovakia ve druhém čtvrtletí 2011 další silný nárůst zákazníků (o 55 tisíc). Na konci června dosáhl jejich počet 1 003 tisíc. Telefónica Slovakia také zlepšila své finanční výsledky a v prvním pololetí 2011 vykázala kladný provozní zisk před odpisy a amortizací (OIBDA).

Společnost potvrzuje své cíle pro rok 2011[2] na úrovni provozního zisku OIBDA a plánovanou výši investic.

"Jsem rád, že jsme na vysoce konkurenčním mobilním trhu dokázali významně zvýšit počet zákazníků smluvních služeb. Tím potvrzujeme, že se v této oblasti udržujeme na přední pozici. Pokud jde o služby fixního vysokorychlostního internetu, naše nabídka založená na technologii VDSL, kterou jsme uvedli na trh na začátku května, přináší první slibné výsledky. Stávající zákazníci ADSL služeb postupně přecházejí na tuto vylepšenou službu, což nám pomáhá udržet průměrný výnos na jednoho zákazníka a snižuje míru jejich odchodu. Naše kampaň Už vím proč, která zákazníkům ukazuje výhody mobilního internetu, se projevila ve zrychleném nárůstu zákazníků internetu v mobilu. Počet zákazníků dceřiné společnosti Telefónica Slovakia nadále významně roste a na konci června dosáhl již 1 miliónu," komentuje finanční výsledky Jesús Pérez de Uriguen, 1. místopředseda představenstva a ředitel pro finance společnosti Telefónica Czech Republic. "Naše výnosy jsou nadále ovlivněny zejména silnou konkurencí v některých zákaznických segmentech, regulatorními opatřeními, a pozvolným oživením spotřeby domácností. V tomto náročném prostředí jsme pokračovali v aktivitách zaměřených na optimalizaci provozních nákladů, což nám spolu se zlepšujícími se finančními výsledky na Slovensku pomohlo udržet OIBDA marži v zásadě na úrovni loňského roku ve výši téměř 42 %," dodává.

Konsolidované finanční výsledky

Celkové konsolidované výnosy z podnikání se v prvním pololetí roku 2011 snížily meziročně o 6,7 % na 25 898 mil. Kč a ve druhém čtvrtletí meziročně o 7,2 % na 13 033 mil. Kč. Podobně jako v prvním čtvrtletí byly finanční výsledky skupiny ve druhém čtvrtletí ovlivněny pokračující vysokou konkurencí zejména v korporátním segmentu a segmentu malých a středních firem, snížením mobilních terminačních poplatků a nižšími ICT výnosy. Výnosy z podnikání v segmentu pevných linek klesly v prvním pololetí roku 2011 meziročně o 7,9 % na 11 300 mil. Kč (ve druhém čtvrtletí o 7,6 % na 5 657 mil. Kč). Výnosy z podnikání mobilního segmentu v České republice poklesly ve stejných obdobích meziročně o 9,7 % a 10,7 % na 12 925 mil. Kč a 6 504 mil. Kč. Bez zahrnutí vlivu poklesu mobilních terminačních poplatků by pokles dosáhl 7,0 % v prvním pololetí a 5,0 % ve druhém čtvrtletí. Naproti tomu výnosy na Slovensku rostly nadále významným tempem a v prvním pololetí roku 2011 se meziročně zvýšily o 49,8 % na 73,1 mil. EUR (ve druhém čtvrtletí o 46,7 % na 38,5 mil. EUR).

Ve druhém čtvrtletí pokračovala společnost ve svém úsilí efektivně vynakládat provozní náklady v komerčních i nekomerčních oblastech s cílem maximálně kompenzovat pokles výnosů. Přes nárůst komerčních aktivit zejména v oblasti mobilního a fixního vysokorychlostního internetu poklesly konsolidované provozní náklady v prvním pololetí 2011 meziročně o 4,1 % na 15 867 mil. Kč (o 5,0 % bez zahrnutí poplatku za používání značky a manažerských poplatků) i díky poklesu mobilních terminačních poplatků. Restrukturalizační program realizovaný v roce 2010 a prvním pololetí roku 2011 se pozitivně projevil ve vývoji mzdových nákladů, které v prvním pololetí roku 2011 poklesly meziročně o 9,7 %. Celkový počet zaměstnanců skupiny dosáhl na konci června 2011 výše 7 329, což představuje meziroční snížení o 11,7 % a o 1,9 % oproti stavu na konci března 2011. Ve druhém čtvrtletí roku 2011 poklesl počet zaměstnanců o 143.

Konsolidovaný provozní hospodářský zisk před odpisy a amortizací (OIBDA) dosáhl v prvním pololetí roku 2011 výše 10 275 mil. Kč, meziročně o 8,3 %méně a 5 205 mil. Kč ve druhém čtvrtletí, což představuje pokles o 11,2 %. Ve druhém čtvrtletí zaznamenala Telefónica Slovakia kladný provozní zisk OIBDA v řádu několika milionů EUR. Konsolidovaný provozní zisk OIBDA upravený pro účely odhadu[3] klesl v prvním pololetí roku 2011 meziročně o 6,8 % na 10 845 mil. Kč, zatímco OIBDA marže zůstala téměř na úrovni prvního pololetí roku 2010 a dosáhla 41,7 % díky výše uvedeným aktivitám vedoucích ke snížení nákladů a zlepšení ziskovosti na Slovensku.

Odpisy hmotných a nehmotných aktiv se v prvním pololetí roku 2011 meziročně zvýšily o 1,0 %. Byly ovlivněny zaúčtováním zrušení ztráty ze snížení hodnoty aktiv ve třetím čtvrtletí v roce 2010 a s tím souvisejícím nárůstem hrubé hodnoty dlouhodobých aktiv, jak bylo komentováno v předchozích čtvrtletích. Konsolidovaný čistý zisk dosáhl v prvním pololetí roku 2011 výše 3 611 mil. Kč a ve druhém čtvrtletí výše 1 871 mil. Kč. Meziročně se tak snížil o 17,1 % a 20,1 %, zejména díky nižšímu provoznímu zisku OIBDA a vyšším odpisům hmotných a nehmotných aktiv, které nebyly plně kompenzovány nižšími finančními náklady a nižší daní.

Konsolidované investice dosáhly v prvním pololetí 2011 výše 2 554 mil. Kč, meziročně o 7,4 % více. V souladu se strategií podporovat růstové oblasti pokračovala společnost v investicích do zvýšení kapacity a kvality 3G mobilní sítě. Zaměřila se také na další rozšiřování 3G sítě, včetně dosud nepokrytých oblastí na základě smlouvy se společností T-Mobile. Na konci června 2011 tak byla 3G síť dostupná zhruba 55 % obyvatelstva. Jak bylo uvedeno v tiskové zprávě k výsledkům za první čtvrtletí, společnost se zaměřila na investice do zkvalitnění své fixní vysokorychlostní sítě a 9. května 2011 spustila služby na základě technologie VDSL. Cílem je posílit pozici společnosti na vysoce konkurenčním trhu fixního vysokorychlostního přístupu k internetu v České republice. Na Slovensku směřovaly investice zejména do rozvoje vlastní sítě v souvislosti se spuštěním služeb na bázi 3G, ke kterému došlo 18. července 2011.

Výše volných hotovostních toků poklesla v prvním pololetí roku 2011 meziročně o 15,2 % na 6 mld. Kč. To je výsledek 6,1% snížení hotovostních toků souvisejících s provozní činností, tedy méně než je pokles opakujícího se zisku OIBDA, a 15,5% nárůstu plateb za investice z důvodu rozdílného fázování investic v průběhu roku 2011 oproti předcházejícímu roku.

Celková výše konsolidovaného finančního dluhu dosáhla k 30. červnu 2011 výše 3 111 mil. Kč, což přestavuje nárůst o 2,9 % oproti konci roku 2010. Objem hotovosti a peněžních ekvivalentů dosáhl k tomuto datu 10 820 mil. Kč oproti 4 798 mil. Kč na konci roku 2010. K nárůstu došlo díky akumulaci hotovosti pro výplatu dividendy za rok 2010, která se uskuteční na začátku října 2011.

Přehled mobilního segmentu v České republice[4]

Přes silnou konkurenci zaznamenala společnost ve druhém čtvrtletí 2011 významný nárůst počtu smluvních mobilních zákazníků, který je rovněž výsledkem rostoucí obliby mobilního internetu. Finanční výsledky byly nadále negativně ovlivněny poklesem mobilních terminačních poplatků (meziročně o 30,1 % [5]) a pouze pozvolným oživením spotřeby zákazníků.

Celkový počet mobilních zákazníků dosáhl k 31. červnu 2011 výše 4 869 tisíc, meziročně o 0,5 % více. Ve druhém čtvrtletí roku 2011 se jejich počet zvýšil o 42,1 tisíc, což představuje nejlepší výsledek za posledních sedm čtvrtletí. Tento vývoj je výsledkem významného nárůstu zákazníků smluvních služeb a snížení poklesu počtu zákazníků předplacených služeb. Počet smluvních zákazníků vzrostl meziročně o 6,3 % na 2 956 tisíc na konci prvního pololetí 2011. Ve druhém čtvrtletí 2011 se jejich počet zvýšil o 56,9 tisíc, tedy o 62,7 % více ve srovnání se stejným obdobím v roce 2010 (bez zahrnutí jednorázového snížení o 111 tisíc neaktivních zákazníků ve druhém čtvrtletí 2010). Tento výsledek souvisí s pokračujícím přechodem zákazníků z předplacených služeb na tarifní a nárůstem zákazníků mobilního internetu. Na konci června 2011 tak podíl smluvních zákazníků na celkovém počtu zákazníků představoval 60,7 %, meziročně vzrostl o 3,3 procentní body. Počet aktivních zákazníků předplacených služeb dosáhl ke konci prvního pololetí 2011 výše 1 912 tisíc, meziročně o 7,2 % méně. V průběhu druhého čtvrtletí 2011 se tempo jejich poklesu snížilo na 14,8 tisíc, což představuje výrazné zlepšení oproti prvnímu čtvrtletí 2011 (pokles o 47,9 tisíců) a čtvrtému čtvrtletí roku 2010 (pokles o 62,6 tisíc).

Ve druhém čtvrtletí 2011 dosáhla celková průměrná měsíční míra odchodu zákazníků (churn) výše 1,72 %, což představuje meziroční snížení o 1,1 procentního bodu (o 0,3 procentního bodu bez zahrnutí jednorázového snížení o neaktivní zákazníky ve druhém čtvrtletí 2010) a o 0,3 procentního bodu ve srovnání s prvním čtvrtletím 2011. Za tímto zlepšením stojí zejména snížení průměrné měsíční míry odchodu zákazníků předplacených služeb (o 0,6 procentního bodu meziročně a 0,5 procentního bodu ve srovnání s prvním čtvrtletím 2011) díky zaměření společnosti na získávání zákazníků s vyšší kvalitou a úspěchu věrnostního programu, ve kterém jsou zákazníci odměňováni při pravidelném dobití kreditu. Průměrná měsíční míra odchodu zákazníků smluvních služeb se snížila o 0,1 procentního bodu ve srovnání s druhým čtvrtletím roku 2010 i prvním čtvrtletím roku 2011.

Celkový mobilní hlasový provoz[6] v České republice v prvním pololetí roku 2011 vzrostl meziročně o 1,0 % na 4 433 milionů minut.

V prvním pololetí roku 2011 dosáhl průměrný měsíční výnos na zákazníka ARPU[7] výše 426,4 Kč, meziročně o 8,9 % méně (-10,2 % na 428,7 Kč ve druhém čtvrtletí) a byl ovlivněn snížením mobilních terminačních poplatků. Bez tohoto vlivu by pokles ve druhém čtvrtletí dosáhl 6,3 %. Hlavním důvodem tohoto poklesu je pokles hlasového ARPU kvůli přetrvávajícím konkurenčním tlakům a pomalému oživení zákaznické spotřeby. ARPU zákazníků smluvních služeb dosáhl v prvním pololetí a druhém čtvrtletí roku 2011 výše 586,9 Kč a 585,1 Kč, meziročně o 11,6 % a 13,1 % méně (ve druhém čtvrtletí by se bez vlivu snížení mobilních terminačních poplatků o 9,6 %). ARPU zákazníků předplacených služeb klesl v těchto obdobích o 8,6 % a 9,2% na 185,8 Kč a 190,1 Kč (ve druhém čtvrtletí by bez vlivu snížení mobilních terminačních poplatků poklesl o 4,3 %). ARPU z datových služeb poklesl v prvním pololetí a druhém čtvrtletí 2010 meziročně o 1,9 % a 2,5 % na 114,8 Kč a 114,5 Kč. Podobně jako v prvním čtvrtletí byly hlavními důvody poklesu datového ARPU snížení cen datového roamingu a větší počet SMS/MMS zahrnutých v měsíčním paušálu. Bez těchto dvou faktorů (datový roaming, SMS a MMS) by datový ARPU meziročně vzrostl o 5,4 % z důvodu pokračujícího nárůstu počtu zákazníků mobilního internetu.

Celkové výnosy z podnikání mobilního segmentu klesly v prvním pololetí roku 2011 meziročně o 9,7 % na 12 925 mil. Kč a ve druhém čtvrtletí meziročně o 10,7 % na 6 504 mil. Kč. Výnosy ze služeb se v těchto obdobích snížily o 10,4 % a 11,5 %, díky již zmíněným konkurenčním tlakům, poklesu mobilních terminačních poplatků, pomalému oživení spotřeby a nižším cenám datového roamingu. Pokles mobilních terminačních poplatků snížil výnosy ze služeb v prvním pololetí a druhém čtvrtletí roku 2011 o 3,8 procentních bodů. Přes 1,0% meziroční nárůst odchozího hlasového provozu se výnosy z hovorného v prvním pololetí snížily meziročně o 16,8 % na 3 505 mil. Kč (ve druhém čtvrtletí o 18,5 %). Podobně jako v předchozích čtvrtletích stál za poklesem vyšší počet zákazníků využívající neomezené tarify a konkurenční prostředí. Výnosy z propojení klesly v prvním pololetí meziročně o 28,2 % na 1 400 mil. Kč, zejména díky snížení mobilních terminačních poplatků a nižšímu příchozímu hlasovému provozu. Ostatní výnosy (včetně výnosů z SMS a MMS, datových a ostatních služeb) poklesly dohromady meziročně o 2,7 % na 3 517 mil. Kč v prvním pololetí roku 2011 (ve druhém čtvrtletí o 2,7 %). Za tímto vývojem stály zejména nižší ceny datového roamingu a větší počet SMS a MMS zahrnutých v měsíčním paušálu. Bez zahrnutí SMS, MMS a datového roamingu by tyto výnosy vzrostly meziročně o 5,6 %, což potvrzuje pozitivní vliv nárůstu mobilních internetových výnosů.

Přehled segmentu pevných linek[8]

V segmentu pevných linek zaznamenala společnost ve druhém čtvrtletí 2011 opět solidní výkonnost v oblasti zákazníků vysokorychlostního internetu a další zpomalení poklesu pevných linek. Stejně jako v předchozích čtvrtletích pokračoval pokles výnosů z tradičních hlasových služeb, který se však v průběhu druhého čtvrtletí zpomalil díky lepším výnosům z transitních hlasových služeb. Výnosy ze služeb vysokorychlostního internetu udržely růstový trend z předchozích čtvrtletí, což je v podmínkách vysoce konkurenčního trhu důležité. Kromě toho byly finanční výsledky ve druhém čtvrtletí ovlivněny nižšími výnosy z ICT služeb.

Celkový počet pevných linek klesl k 30. červnu 2011 meziročně o 5,7 % na 1 611 tisíc. V průběhu prvního pololetí 2011 se jejich počet snížil o 58,4 tisíc, meziročně tedy o 6,2 % méně. Za tímto zlepšením stojí především nárůst počtu zákazníků využívajících služby vysokorychlostního internetu bez hlasového paušálu (tzv. naked xDSL) a nárůst počtu Voice over IP linek pro korporátní zákazníky.

Počet přípojek xDSL dosáhl na konci června 841 tisíc, meziročně o 11,1 % více. V průběhu prvního pololetí 2011 se jejich počet zvýšil o 34,7 tisíc, tedy o 11,3 % více, než ve stejném období loňského roku. 9. května 2011 spustila Telefónica Czech Republic svoji nabídku vysokorychlostního internetu založenou na technologii VDSL, která nabízí zákazníkům výrazně vyšší rychlosti připojení. Do konce června využilo možnost pořídit si tuto novou službu již 41 tisíc zákazníků. Počet zákazníků služby O2 TV dosáhl na konci druhého čtvrtletí 130 tisíc.

Hlasový provoz generovaný v pevné síti poklesl v prvním pololetí roku 2011 meziročně o 13,8 % na 795 milionů minut kvůli pokračujícímu poklesu počtu pevných telefonních linek a nahrazování fixního hlasového provozu provozem mobilním.

Celkové výnosy z podnikání v segmentu pevných linek poklesly v prvním pololetí 2011 meziročně o 7,9 % na 11 300 mil. Kč. Ve druhém čtvrtletí se však pokles snížil na 7,6 % (pokles o 8,3 % v prvním čtvrtletí 2011 a o 11,6 % ve čtvrtém čtvrtletí 2010). Výnosy z měsíčních poplatků klesly v prvním pololetí i druhém čtvrtletí o 16,6 % a v prvním pololetí dosáhly výše 2 239 mil. Kč. Tento vývoj je důsledkem pokračujícího poklesu počtu pevných linek. Výnosy z tradičních hlasových služeb se v prvním pololetí snížily o 9,0 % na 3 398 mil. Kč. Ve druhém čtvrtletí však poklesly jen o 7,6 % díky vyšším výnosům z transitu. Výnosy z internetu a služeb založených na vysokorychlostním internetu vzrostly meziročně dohromady o 0,8 % v prvním pololetí a druhém čtvrtletí a dosáhly v prvním pololetí výše 3 012 mil. Kč. Za tímto vývojem stojí solidní růst počtu zákazníků xDSL na vysoce konkurenčním trhu fixního broadbandu. Výnosy z IT služeb a zákaznických řešení poklesly díky nižšímu počtu projektů ve veřejném sektoru meziročně o 6,8 % a v prvním pololetí dosáhly výše 959 mil. Kč (ve druhém čtvrtletí došlo k poklesu o 7,3 %).

Výsledky na Slovensku

Ve druhém čtvrtletí 2011 udržela Telefónica Slovakia výrazný nárůst své zákaznické báze a opět zlepšila svoji finanční výkonnost. Díky tomu dále posílila svoji pozici na slovenském mobilním trhu. Na konci června 2011 dosáhl počet aktivních zákazníků 1 003 tisíc, což představuje meziroční nárůst o 41,5 %. Ve druhém čtvrtletí 2011 dosáhl čistý přírůstek zákazníků 55,0 tisíc, zejména díky nárůstu počtu smluvních zákazníků. Jejich počet se meziročně zvýšil o 59,1 % na 411 tisíc, když ve druhém čtvrtletí jejich počet vzrostl o 30,2 tisíc. Počet aktivních zákazníků předplacených služeb se v průběhu druhého čtvrtletí zvýšil o 24,8 tisíc a na konci prvního pololetí roku 2011 dosáhl 592 tisíc, meziročně o 31,4 % více. Díky tomu se dále zlepšila zákaznická struktura a k 30. červnu 2011 podíl smluvních zákazníků na celkovém počtu zákazníků dosáhl 40,9 %, o 4,5 procentních bodů meziročně více. Pokud jde o finanční výsledky, celkové výnosy na Slovensku vzrostly v prvním pololetí roku 2011 meziročně o 49,8 % a dosáhly 73,1 mil EUR. Ve druhém čtvrtletí vzrostly o 46,7 % na 38,5 mil. EUR, což je více než v prvním čtvrtletí (34,6 mil. EUR). Důvodem byl nárůst počtu zákazníků a vyšší průměrný výnos na zákazníka (ARPU). V prvním pololetí roku 2011 vykázala Telefónica Slovakia kladný provozní zisk OIBDA. ARPU zákazníků smluvních služeb dosáhl ve druhém čtvrtletí roku 2011 výše 18,2 EUR oproti 17,5 EUR v prvním čtvrtletí, zatímco ARPU zákazníků předplacených služeb vzrostl meziročně o 2,4 % na 8,7 EUR (8,3 EUR v prvním čtvrtletí).

1)OIBDA bez zahrnutí poplatku za používání značky a manažerských poplatků (423 mil. Kč v prvním pololetí 2010, 551 mil. Kč v prvním pololetí 2011), za předpokladu konstantního kurzu roku 2010

2) Pokles OIBDA o 1% až 5% a konsolidované investice ve výši zhruba 5.7 mld. Kč; pro účely odhadu pro rok 2011, OIBDA nezahrnuje.poplatek za používání značky a manažerské poplatky (1 057 mil. Kč v roce 2010). Dále OIBDA v roce 2010 nezahrnuje zrušení ztráty ze snížení hodnoty aktiv ve výši 4 343 mil. Kč. Odhad pro rok 2011 nepředpokládá změny v konsolidačním celku, zahrnuje potenciální kapitálové zisky z prodeje majetku nesouvisejícího s hlavní činností a předpokládá konstantní kurz roku 2010.

3) OIBDA bez zahrnutí poplatku za používání značky a manažerských poplatků (423 mil. Kč v prvním pololetí 2010, 551 mil. Kč v prvním pololetí 2011), za předpokladu konstantního kurzu roku 2010

4) Výsledky nezahrnují vzájemné transakce mezi segmentem pevných linek a mobilním segmentem.

5) Z 2,31 Kč na 1,96 Kč od 1. ledna 2010, na 1,66 Kč od 1. července 2010 a na 1,37 Kč od 1. ledna 2011

6) Odchozí a příchozí, včetně zahraničního roamingového provozu, ale bez příchozího roamingového provozu

7) Včetně výnosů ze segmentu pevných linek

8) Výsledky nezahrnují vzájemné transakce mezi segmentem pevných linek a mobilním segmentem.


| Diskuse | Tiskové zprávy